Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane kontaktowe Administratora:

2.1 Adres do korespondencji: AMIDO Michał Pajda z siedzibą w 35-317 Rzeszów, ul. Karmelicka 20, NIP 8133529175, tel. +48 880-834-938, e-mail [email protected].

3. Na podstawie art. 37 RODO Administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z ochroną danych osobowych.

4. Rodzaj danych gromadzonych przez Administratora zależy od usługi oferowanej przez Administratora, z której korzysta Użytkownik.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”.

6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić oczekiwania Użytkownika w zakresie korzystania z usług oferowanych przez Administratora.

7. Usługi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu oferowane są do osób, które ukończyły 18 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

8. Obsługa zamówienia w sklepie

8.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?

Dane osób, które złożyły zamówienie na stronie https://amido24.pl

8.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

imię i nazwisko
adres e-mail
numer telefonu
adres do doręczeń
adres do rozliczeń
nazwa firmy oraz NIP (Przedsiębiorcy JDG)

8.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, postępowania reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a także w związku z realizacją obowiązków związanych z przepisami podatkowymi i o rachunkowości.

8.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

8.4.1 Przygotowanie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO.

8.4.2 Uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed ewentualnymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

8.4.3 Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit c RODO.

8.5 Jaki jest okres przechowywania danych?

8.5.1 Dane są przetwarzane do momentu wykonania umowy, natomiast dane pozyskane w celu realizacji prawnych obowiązków są przetwarzane do momentu ich wypełnienia.

8.5.2 Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu są przetwarzane do momentu jego realizacji lub złożenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu. Powyższe okresy przetwarzania mogą zostać przedłużone maksymalnie o czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte.

8.6 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie można obsłużyć zamówienia.

9. Newsletter:

9.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?

Dane osób, które zapisały się na Newsletter.

9.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

9.2.1 adres e-mail

9.2.2 imię i nazwisko

9.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?

9.3.1 Wykonanie usługi Newsletter, informowanie o rabatach, promocjach, nowej ofercie.

9.3.2 Dopasowanie treści zamówionej usługi Newsletter do aktywności Użytkownika w Serwisie.

9.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

9.4.1 Wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter – art. 6 ust. 1 lit b RODO.

9.4.2 Prawnie uzasadniony interes jakim jest marketing bezpośredni (informacje o ofercie, nowościach, personalizowanie treści) – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

9.5 Jaki jest okres przechowywania danych?

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie, a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte.

9.6 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwości zapisania się na Newsletter.

10. Formularz kontaktowy:

10.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?

Dane osób, które kontaktują się przez formularz kontaktowy.

10.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

10.2.1 adres e-mail

10.2.2 imię i nazwisko

10.2.3 numer telefonu

10.2.4 numer NIP

10.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?

Identyfikacja Użytkownika kontaktującego się oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

10.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

10.5 Jaki jest okres przechowywania danych?

Do upływu przedawnienia roszczeń.

10.6 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do weryfikacji Użytkownika.

11. Informacja o dostępności produktu:

11.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?

Dane osób, które chcą otrzymać informację o dostępności produktu.

11.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

11.2.1 adres e-mail

11.2.2 imię i nazwisko

11.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?

Udzielenie informacji o dostępności produktu.

11.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Udzielnie informacji o dostępności produktu na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO.

11.5 Jaki jest okres przechowywania danych?

Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do udzielenia informacji lub do momentu wycofania zgody, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.6 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia informacji.

12. W związku z prowadzoną działalnością, Administrator może ujawnić dane osobowe następującym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania:

12.1 Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,

12.2 Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe,

12.3 Banki oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze,

12.4 Organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora,

12.5 Firmy świadczące usługi księgowe i rachunkowe.

13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują związane z tym uprawnienia:

13.1 prawo dostępu do treści swoich danych – Użytkownik ma prawo uzyskać informacje odnośnie przechowywanych przez Administratora danych osobowych na swój temat, w tym kopię tych danych.

13.2 prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych – Użytkownik ma prawo żądać sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

13.3 prawo do usunięcia danych – Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez Administratora w następujących przypadkach: (a)dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,(b)Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,(c)Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,(d)dane osobowe Użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem,(e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.

13.4 prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – Użytkownik ma prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

13.5 prawo ograniczenia przetwarzania danych – Użytkownik ma prawo żądać, aby przetwarzanie jego danych osobowych zostało ograniczone w następujących przypadkach:(a) Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,(b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,(c)Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Użytkownikowi niezbędne do ustalenia, dochodzenie lub obrony roszczeń,(d)Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

13.6 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację) – jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownika ma prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

13.7 prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.

13.8 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13.9 W przypadku woli skorzystania z wymienionych w ust 13 §4 uprawnień, należy skontaktować się z Administratorem.

14. Co do zasady dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

15. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.

16. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

Polityka plików cookies

1. Administrator nie zbiera żadnych informacji w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są wykorzystywane na wiele sposobów, m.in. w celach funkcjonalnych, personalizacji treści, statystycznych, analitycznych i marketingowych.

2. Serwis wykorzystuje poniższe typy plików cookies:

2.1 „cookies sesyjne”, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, bądź urządzenia mobilnego są usuwane z jego twardego dysku

2.2 „cookies trwałe”, które przechowywane są w pamięci komputera, bądź urządzenia mobilnego aż do momentu ich manualnego usunięcia przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiednich narzędzi w przeglądarce internetowej lub ich wygaśnięcia

2.3 „cookies podmiotów trzecich”, są to informacje zamieszczane przez skrypty innych serwisów internetowych.

2.4 „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,

2.5 „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,

2.6 „funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,

2.7 „reklamowe”, umożliwiające dostarczenie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. Google Analytics

3.1 Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych. Jej dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej.

3.2 Zapisywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Administrator ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkownika zarówno w celu optymalizacji swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.

3.3 Z polityką prywatności Google, Użytkownik Serwisu może zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

3.4 Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce aby informacje o nim były gromadzone w ten sposób, może np. zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub skorzystać z narzędzia https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

3.5 Administrator informuje, że w tym wypadku dane Użytkownika Serwisu podlegają transferowi poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

5. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

6. Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Serwisu prowadzonego pod adresem: https://amido24.pl